2022-07-02 / Bartłomiej Kurek
Project Euler #4: Largest palindrome product

Problem 4: Largest palindrome product

A palindromic number reads the same both ways.
The largest palindrome made from the product of two 2-digit numbers is 9009 = 91 × 99.

Find the largest palindrome made from the product of two 3-digit numbers.

Repozytorium git.


Python

#!/usr/bin/env python


def is_palindrome(n):
  return str(n) == str(n)[::-1]


def find_max_palindrome(bottom, top):
  max_palindrome = 0
  b = t = 0
  for i in range(top, bottom - 1, -1):
    for j in range(bottom, top + 1):
      n = i * j
      if n > max_palindrome and is_palindrome(n):
        max_palindrome = n
        b = i
        t = j
  return (max_palindrome, b, t)


if __name__ == "__main__":
  import sys

  digits = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 3
  bottom = 10 ** (digits - 1)
  top = 10 ** digits - 1
  print(find_max_palindrome(bottom, top))

Czytamy od sekcji __main__:

 • digits: ile cyfr mają mieć liczby będące czynnikami produktu, dla którego poszukujemy
  najwyższej liczby palindromicznej
 • bottom, top: dolny i górny zakres; dla liczb trzycyfrowych bottom = 100, top = 1000 - 1 = 999
 • uruchamiamy algorytm (find_max_palindrome) przekazując dolną i górną wartość przedziału

find_max_palindrome():
Iterujemy po obu zakresach (od góry lub od dołu) i dla każdego produktu sprawdzamy czy wynik
jest liczbą palindromiczną. Tę ostatnią część w Pythonie łatwo wykonać po prostu sprawdzając czy liczba w postaci stringa wygląda taka samo jak jej postać odwrócona (is_palindrome()).

C

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>

/*
 * Quick benchmarks show that is_palindrome_naive()
 * is faster than is_palindrome(). Maybe because
 * naive exits early in non-palindrome case (although it does
 * the same amount of divisions to fill the array).
 */

int is_palindrome_naive(unsigned long n)
{
  int digits[64];
  int length = 0;

  // make an array of digits
  while(n) {
    digits[length] = n % 10;
    length++;
    n /= 10;
  }

  // check if it's a palindrome
  int i;
  for(i = 0; i <= length - 1; i++, length--) {
    if(digits[i] != digits[length - 1]) {
      return 0;
    }
  }

  return 1;
}


int is_palindrome(unsigned long n)
{
  unsigned long original = n;
  unsigned long reversed = 0;
  unsigned long remainder = 0;

  while(n) {
    remainder = n % 10;
    reversed = reversed * 10 + remainder;
    n /= 10;
  }

  return (original == reversed);
}


int main(int argc, char** argv)
{
  unsigned long digits = (argc > 1 ? strtoul(argv[1], 0, 10) : 3);

  if(digits < 1) {
    fprintf(stderr, "Invalid amount of digits: %ld\n", digits);
    return -1;
  }

  unsigned long start = pow(10, digits - 1);
  unsigned long end = pow(10, digits) - 1;

  printf("# Looking for palindromes in range (%ld, %ld)\n", start, end);

  unsigned long i;
  unsigned long j;
  unsigned long product = 0;

  unsigned long max_palindrome = 0;
  unsigned long product_0 = 0;
  unsigned long product_1 = 0;

  unsigned long min_product = 0;

  /* the outer loop starts from top, the inner from bottom.
   * if we get to the largest known factor within inner/bottom loop range
   * it means that (i * end) can't get greater than known max_palindrome
   *
   */
  for(i = end; i >= start; i--) {

    if((max_palindrome && i <= min_product))
      break;

    for(j = start; j <= end; j++) {
      product = i * j;
      if(is_palindrome_naive(product)) {
#ifdef DEBUG
        printf("# %ld * %ld = %16ld\tMAX: %ld, (min product: %ld)\n",
            i, j, product, max_palindrome, min_product);
#endif
        if(product > max_palindrome) {
          min_product = j;
          max_palindrome = product;
          product_0 = i;
          product_1 = j;
        }
      }

    }
  }

  printf("Digits: %ld, Palindrome: %ld (%ld * %ld)\n",
      digits, max_palindrome, product_0, product_1);


  return 0;
}

Uruchamiamy:

$ time ./prog
# Looking for palindromes in range (100, 999)
Digits: 3, Palindrome: 906609 (993 * 913)

real  0m0.002s
user  0m0.002s
sys 0m0.000s

Dla liczb pięciocyfrowych:

$ time ./prog 5
# Looking for palindromes in range (10000, 99999)
Digits: 5, Palindrome: 9966006699 (99979 * 99681)

real  0m0.588s
user  0m0.588s
sys 0m0.000s

Uwagi:
W przypadku kompilacji bez optymalizacji funkcja is_palindrome_naive() (z tablicą) jest nieznacznie szybsza od wersji, która odwraca liczbę arytmetycznie. Jednak po włączeniu optymalizacji kompilatora mamy sytuację odwrotną: is_palindrome() jest nieco szybsza.

Przykładowo - dla produktu liczb sześciocyfrowych, przy optymalizacji O2:

 • is_palindrome()
$ time ./prog 6
# Looking for palindromes in range (100000, 999999)
Digits: 6, Palindrome: 999000000999 (999999 * 999001)

real  0m17.639s
user  0m17.628s
sys 0m0.000s
 • is_palindrome_naive()
$ time ./prog 6
# Looking for palindromes in range (100000, 999999)
Digits: 6, Palindrome: 999000000999 (999999 * 999001)

real  0m21.159s
user  0m21.141s
sys 0m0.000s